Algemene voorwaarden

Versie 1 – juni 2013

Artikel 1 – Definities
Sportcentrum De Karmel is het overkoepelende bedrijf van Sport BSO De Karmel. Alle rechtsgeldige zaken, worden via Sportcentrum De Karmel bv geregeld.
Sport BSO De Karmel is de werknaam voor de sport BSO.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de opvang van kinderen bij Sport BSO ‘De Karmel’ in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar of groep 4 t/m groep 8 van het basisonderwijs.
2. De overeenkomst van de BSO wordt gesloten tussen voogd(en) van het kind en Sportcentrum De Karmel bv.
3. Met uitzondering van het sluiten van de overeenkomst bedoeld in lid 2, kan elk der partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst overdragen aan derden. In dit laatste geval is instemming van de wederpartij vereist.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel behoeft Sportcentrum De Karmel bv geen toestemming van de voogd(en) van het kind voor het inschakelen van derden voor het innen van betalingen en evenmin de voogd(en van het kind voor het inschakelen van derden voor het voldoen van de betaling.

Artikel 3 – De kennismaking
1. Sportcentrum De Karmel bv biedt digitaal via www.sportcentrumdekarmel.nl informatie ter kennismaking aan, die voldoende gedetailleerd is om de voogd(en) van het kind bij zijn of haar oriëntatie m.b.t. Sport BSO De Karmel
2. Tevens is het de voogd)en) vrij om langs te komen gedurende de openingstijden van Sport BSO De Karmel om eens kennis te maken met en eventueel te ervaren hoe Sport BSO De Karmel te werk gaat. Medewerkers staan de voogd(en) graag te woord.

Artikel 4 – Aanbod, tijden, planning
1. Sport BSO De Karmel biedt een opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar of in de groepen 4 t/m 8 van het basisonderwijs. Sport BSO De Karmel staat voor een gezonde levensstijl en draagt op een sportieve manier bij aan de motorische ontwikkeling van het kind.
2. Sport BSO De Karmel heeft haar deuren op op dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 t/m 18.00 uur. De maandag, woensdag en vrijdag zullen worden toegevoegd, wanneer er voldoende animo voor is.
3. De dagindeling bestaat uit samen drinken en dag doornemen, 2x een sportmoment en een gezamenlijke pauze.
4. In de vakanties zijn de dagen van 08.30 t/m 18.00 uur.
5. Per half jaar zal er een planning paraat zijn, waarop een ieder kan zien welke lijn we volgen. Voor de actuele planning wordt verwezen naar de website.
6. Bij wijze van hoge uitzondering kan op een enkel moment de bij lid 5 genoemde planning wijzigen. Wijzigingen zullen worden doorgegeven d.m.v een bijzondere nieuwsbrief
7. Gedurende een half jaar zullen veel verschillende sporten, spellen, individuele en teamsporten voorbij komen. Kinderen komen op deze manier op een laagdrempelige manier in aanraking met tal van sporten.

Artikel 5 – Informatie uitwisselen
1. Correspondentie tussen Sport BSO De Karmel en de voogd(en) van het kind zal geschieden via mondelinge gesprekken, dan wel via post- en e-mail-verkeer en uitsluitend tussen bevoegde personen.
2. Informatie verstrekking tussen Sportcentrum De Karmel en de voogd(en) van het kind mogen niet gedeeld worden met derden, behalve als daar van beide partijen toestemming voor gegeven is.
3. Maandelijks zal Sport BSO De Karmel zorgen voor een nieuwsbrief, waarbij de voogd(en) van het kind op de hoogte worden gehouden van verschillende activiteiten, nieuwtjes, etc. van Sport BSO De Karmel.

Artikel 6 – Accommodatie en beschikbare ruimtes
1. Sport BSO De Karmel is gevestigd in het complex van Sportcentrum De Karmel, gelegen aan Karmel 4, 4613 BT te Bergen op Zoom.
2. Sport BSO De Karmel beschikt gedurende openingstijden over een eigen stukje horeca, afgesloten van de rest van de horeca bij Sportcentrum De Karmel.
3. Tevens beschikt Sport BSO De Karmel over minimaal 700m2 sportvloer per 15 kinderen. Deze sportvloeren liggen in het complex van Sportcentrum De Karmel.

Artikel 7 – Oudercommissie
1. Sport BSO De Karmel wil in de nabije toekomst starten met een Ouder Commissie.
2. Uitwerking van de OC, zal spoedig volgen

Artikel 8 – Aanmelding, opzegging
1. Aanmelden voor Sport BSO De Karmel, doet u d.m.v. een met handtekening voorziene inschrijfformulier op te sturen naar Sport BSO De Karmel, Karmel 4, 4613 BT te Bergen op Zoom.
2. Na aanmelding, zoals vermeld in lid 1, wordt er een intake gesprek gepland om nader kennis te maken en de inschrijving door te nemen.
3. Na toelating zal er een getekende overeenkomst retour gezonden worden naar voogd(en) kind.
4. Beide partijen kunnen ten alle tijden de overeenkomst opzeggen, met een opzegtermijn van minimaal 2 maanden. Alleen schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd.

Artikel 9 – Begeleiders en groepen
1. Groepen voor de opvang worden gevormd d.m.v. aanmelding, leeftijd en motorische vaardigheden.
2. Per 12 kinderen is er tenminste een bevoegd (sport)begeleider. Altijd onder verantwoording van management Sport BSO De Karmel.
3. Af en toe kan het voorkomen dat een bepaalde sport wordt gegeven door een persoon van een vereniging van desbetreffende sport ter kennismaking. Dit altijd op de locatie van Sport BSO De Karmel

Artikel 10 – De overeenkomst
1. De overeenkomst is tot stand gekomen, wanneer beide partijen een getekend exemplaar van de overeenkomst in zijn of haar bezit heeft gekregen, na een inschrijfformulier en een intakegesprek
2. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd, maar maximaal tot de eerste dag van de maand, waarop het voorgezet onderwijs voor het kind start.
3. De overeenkomst kan ten alle tijden worden opgezegd volgens Artikel 8 – lid 2.
4. De overeenkomst is ten alle tijden aan te passen, met een minimale termijn van 1 maand

Artikel 11 – prijzen en prijswijziging
1. De prijs die voldaan dient te worden, wordt vooraf afgestemd en is ten alle tijden terug te vinden via de website.
2. Tariefwijzigingen worden op duidelijke wijze gecommuniceerd naar voogd(en) van het kind, met een minimale termijn van 2 maanden

Artikel 12 – Betaling en niet-tijdige betaling
1. Betaling kan per maand, per kwartaal of per jaar voldaan worden.
2. Betalingen kunnen per overboeking of automatische incasso voldaan worden.
Via automatische incasso dient u een apart machtiging formulier in te vullen
3. Betaling van een factuur geschiedt niet vaker dan eens per maand en bovendien niet langer dan een maand vooruit, voordat de opvang plaats vindt.
4. Wanneer de voogd(en) verzuimd heeft te betalen na het verstrekken van de betalingstermijn, zal er een herinnering gestuurd worden met het verzoek het bedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen.
Wanneer er dan nog steeds niet betaald wordt, is Sportcentrum De Karmel bevoegd de wettelijke rente en incassokosten te rekenen en eventueel zelfs uit handen te geven, om zodoende de factuur toch betaald te zien worden.

Artikele 13 – Aansprakelijkheid
1. Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of overeenkomst voortvloeit.

Artikel 14 – Klachtenprocedure
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven worden ingediend bij Sportcentrum De Karmel bv, tijdig nadat de voogd(en) van het kind de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
Klagen binnen twee maanden na dat het moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht, kan tot gevolg hebben dat de voogd(en) zijn of haar rechten verliest.
2. Sportcentrum De Karmel zal de klacht, volgens de klachtenprocedure binnen Sportcentrum De Karmel behandelen en de klachtdoener op de hoogte houden van de uitkomst. Dit zal uiterlijk 1 maand na de klacht zijn.
3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van Artikel 16.

Artikel 15 – Geschillenregeling en Wet Klachtenrecht
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, (www.sgc.nl).
2. Geschillen die betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte zijn uitgesloten van behandeling door de Geschillencommissie.
Indien toonbaar het gevolg is van het handelen of de nalatigheid van de ondernemer, is er een geschil over de gevolgen daarvan in relatie tot deze Algemene voorwaarden (bijvoorbeeld een doorbetalingsverplichting) wel ontvankelijk; de letselschade zelf niet. Voor de letselschade zelf staat uiteraard de gang naar de rechter open.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn of haar klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
4. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan (zie artikel 15 lid 3) bij de
Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij of zij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij of zij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij of zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor marginale toetsing van dit bindend advies staat de gang naar de
rechter open. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
7. Indien de consument zulks wenselijk acht, kan hij of zij een klacht indienen bij een klachtencommissie volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen.
Het is in dat geval niet vereist, in afwijking van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, dat de klacht eerst bij de ondernemer wordt ingediend.

/